Obowiązek informacyjny do wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim

Przyjmuję do wiadomości, że:

  1. Administratorem danych, zobowiązanym do zapewnienia, aby przetwarzanie moich danych osobowych odbywało się zgodnie z przepisami jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą przy pl. Uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław;
  2. Administrator danych powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: IOD@uwr.edu.pl;
  3. moje dane osobowe przetwarzane będą dla celów rekrutacji do domu studenckiego oraz do celów archiwalnych i statystycznych. Podstawę prawną przetwarzania stanowią: udzielona zgoda oraz ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2183);
  4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ewentualne konsekwencje niepodania danych to nierozpatrzenie wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim;
  5. moje dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa lub umowami zawartymi przez Uniwersytet Wrocławski, w tym w szczególności ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2183);
  6. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;
  7. mam prawo do cofnięcia zgody, stanowiącej podstawę prawną przetwarzania, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jednak cofnięcie zgody jest jednoznaczne z brakiem możliwości dalszego uczestniczenia w procesie rekrutacji;
  8. posiadam prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych, a także prawo do przenoszenia danych. Zdaję sobie jednak sprawę, że moje uprawnienia mogą być ograniczone przez szczególne przepisy prawa;
  9. decyzje w mojej sprawie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, a dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu;
  10. mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;